Informed Consent

De eerste afspraak.
Het eerste bezoek aan de osteopaat is vooral bedoeld als kennismaking. Tijdens deze zittijd worden alle gegevens verzameld die nuttig zijn voor de diagnose en het opstellen van een behandelplan. Neem daarom steeds alle documenten mee die betrekking hebben tot uw klacht.
De osteopaat zal, na een eerste onderzoek, een beeld hebben van het probleem ,waarvoor U hem of haar consulteert.
U zal uitleg krijgen over uw klacht en er zal een nieuwe afspraak worden gemaakt indien dat er een vermoeden is dat U geholpen kan worden met osteopathie.
Het intakegesprek  en eerste onderzoek is een belangrijk aspect van de behandeling en kan tot zelfs 20 a 30 min duren. De rest van de tijd kan ook al gebruikt worden om een behandeling te starten. Het ereloon bedraagt 50€ voor een behandeling van 40 min.  Hiervan wordt een deel door uw ziekenfonds vergoed. Ook kan het zijn dat u via een persoonlijke verzekering meer terugbetaling ontvangt (na ongeval, na hospitalisatie, bij een operatienummer, bij een uitgebreide hospitalisatieverzekering die ook ambulante kosten vergoedt). Deze moet u dan zelf contacteren.

Bij een volgende bezoek zal de osteopaat samen met U bespreken of de behandeling aangewezen is en welk resultaat er kan worden verwacht. Indien gewenst wordt uitgelegd, welke alternatieven er zijn, voor- en nadelen, mogelijke risico’s. Er kan vaak ook een schatting worden gemaakt van de duur van de behandeling. Het is belangrijk dat U tijdens deze zittijd alle informatie krijgt die noodzakelijk is, en dat al uw vragen beantwoord worden.

De osteopaat verbindt er zich toe:

 • De best mogelijke zorgen toe te dienen.
 • De nodige informatie te verstrekken.
 • Enkel die behandelingen uit te voeren, waarvoor hij/zij gekwalificeerd is.
 • Steeds op de hoogte te blijven van de recente ontwikkelingen
 • Het verloop van de behandeling goed op te volgen en te documenteren.
 • In de mate van het mogelijke beschikbaar te zijn voor urgenties.
 • De patiënt te verwijzen, als er zich tijdens de behandeling andere problemen voordoen.
 • De wettelijke en deontologische regels te volgen.

De osteopaat werkt vaak samen met andere disciplines om een klacht te kunnen oplossen. Het advies dat wordt gegeven is een deel van de behandeling, de opvolging daarvan telt mee in het te verwachten resultaat.

De patiënt verbindt er zich toe:

 • Alle instructies ,aangaande de behandeling, te volgen.
 • De gemaakte afspraken na te komen.
 • De verschuldigde erelonen te betalen.
 • De osteopaat en zijn collega’s met het nodige respect te behandelen.
 • Tijdig aanwezig te zijn op de gemaakte afspraak.

In het geval dat de patiënt zijn verplichtingen niet nakomt, heeft de osteopaat ,na voorafgaand overleg ,het recht de behandeling stop te zetten, en de patiënt te adviseren een andere practicus te contacteren om de behandeling voort te zetten.

Extra aandacht voor gemaakte afspraken:

Om het verloop van de behandeling niet in gedrang te brengen is het belangrijk om de gemaakte afspraken na te komen.

Indien de patiënt zijn of haar afspraak niet kan nakomen dient deze minstens 12u op voorhand telefonisch of per mail geannuleerd te worden. Indien niemand de telefoon opneemt dient het antwoordapparaat te worden ingesproken met de reden van annulatie. Indien er niet correct of tijdig wordt geannuleerd wordt een forfaitair bedrag van 25€ aangerekend.

Bij het niet tijdig aanwezig zijn op een afspraak kan het gebeuren dat de behandeling korter duurt dan normaal. De patiënt dient te voorzien 5 minuten voor aanvang van de behandeling aanwezig te zijn in de praktijk.